KMO beleid

Resultaten KMO bevraging:

Voelt u zich als onderneming momenteel gesteund door het gemeentebestuur van Oud-Turnhout?

Hier reageerde 83 procent met neen (!)

Wat belemmert u op gemeentelijk niveau in het dagdagelijks leiden van uw onderneming? 

Hier reageren we op de verschillende antwoorden:

Traagheid van beslissingen ivm uitbreiding: de snelheid van dossiers behandelen, moet beter kunnen, voor zover de snelheid niet beperkt wordt door wettelijk vastgelegde procedure termijnen. Nemen we op in ons beleid!

Niet direct iets maar ook geen support:  dit bevestigt de vraag rond gesteund worden. Het is duidelijk dat de ondernemer een meer centrale plaats moet krijgen. Een ankerpunt in ons beleid!

Straatnamen zijn verwarrend, bevoorbeeld in Bosrand en Warande: dit is ook een pijnpunt op andere plaatsen van Oud-Turnout, waar de toestand zeer verwarrend is voor de hulpdiensten. Enige uitdaging is hier om de GPS diensten geactualiseerd te krijgen. We zijn ook voor een sectie op de gemeentelijke website met de contactinfo van alle ondernemers en organisaties.

 Dienstverlening: dit is een algemeen thema dat veel beter kan. Zie onze beleidsnota.

 Wat zou u graag veranderd zien?: 

Hier reageren we ook op de verschillende antwoorden:

snelheid van beslissingen verhogen en eerlijke beslissingen zodat wie correct handelt niet de dupe is of zich bekocht voelt: een heel belangrijke die illustreert wat het huidige klimaat is onder ondernemers, namelijk wantrouwen en frustratie. Dit moet DRINGEND aangepakt worden!

Bijeenkomsten voor ondernemers: hiervoor verwijzen we naar ons plan om een ondernemingsraad op te richten, op geregelde tijdstippen, met een grote inbreng van de participanten.

Meer duidelijkheid wat betreft straatnamen in mijn buurt, dit is gewoon niet logisch: zie eerder

Personeel op dienst Mobiliteit: we hebben zelf meegemaakt geen antwoord te krijgen op een mobiliteits vraagstuk. Dit is ongehoord. Het ambtenaren apparaat is er voor de inwoner of ondernemer. We plannen een soort van ticket systeem waarbij ELKE vraag van een inwoner of onderneming wordt geregistreerd, ALSOOK de opvolging ervan, met op het einde een waardering van de aanvrager/inwoner betreffende de mate van positieve afwikkeling. Op die manier is er een niet-vrijblijvend commitment om zaken op te volgen en wordt de dienstverlening maximaal!

Onze beleidsthema's:

* enthousiasmeren van KMO’s

* geen ontmoediginspolitiek, maar aanmoedigingspolitiek

* elke onderneming is belangrijk, klein of groot

* hogere bereikbaarheid vanuit het gemeentebestuur naar KMO’s toe: digitaal (e-mail, telefoon, ticket systeem) en fysiek (loket, ambtenaar), eventuele herhalende spreekavond

* ticket systeem voor ondernemers: elke vraag wordt opgenomen in een digitale workflow waarbij dat de burger de voortgang kan opvolgen. Op het einde van het proces kan de burger een waardering geven. De waarderingen worden opgevolgd door een supervisor. Geen vragen blijven liggen.

* gezond parkeerbeleid

* dorpskern gezelliger maken

* mobiliteit: dorpskern opnieuw uittekenen

* aantrekken van jonge initiatieven

* infoblad: ondernemer in de kijk zetten

* de Bentel Zondag terug inrichten

* communicatie organiseren tussen de verschillende dorpskernen

* dag van de Oud-Turnhoutse zelfstandigen georganiseerd vanuit het gemeentebestuur

* afschaffen belasting op reclame bedelingen

* ...